Polityka prywatności

Strona główna|Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR

Agape Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu (43-384), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Bielsku Białej pod numerem KRS 0000388281, NIP: 5472135299, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. zwana w dalszej części „Agape”  lub „Usługodawca” jest administratorem danych, w tym danych osobowych oraz używa plików cookies pozyskanych w ramach funkcjonowania strony internetowej: https://agapefinanse.pl, jej podstron oraz w związku z działalnością prowadzoną przez Usługodawcę.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych oraz funkcjonowania strony internetowej prosimy kierować na: agape@agapefinanse.pl

II. PLIKI COOKIES

 • INFORMACJE OGÓLNE

Usługodawca ma prawo zamieszczać i posiadać dostęp do plików cookies wskazując rodzaj oraz zakres korzystania z tych plików. Ponadto Usługodawca określa prawa i obowiązki użytkowników z tym związane oraz wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca informuje, że cookies, to pliki informatyczne, w szczególności tekstowe wysyłane i finalnie przechowywane w komputerach lub innych urządzeniach końcowych użytkownika strony internetowej podczas jej przeglądania. Pliki takie mogą śledzić lub zapamiętywać preferencje użytkownika strony.

 • USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI DLA PLIKÓW COOKIES

Usługodawca informuje, iż zgoda na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę w urządzeniu użytkownika, wyrażona zostaje za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Użytkownik strony internetowej Usługodawcy może w każdej chwili zrezygnować z cookies lub usunąć istniejące pliki cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce, w szczególności korzystając z Menu Pomoc.

 • ZAKRES I RODZAJ PLIKÓW COOKIES

Usługodawca informuje, że w czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy automatycznie zbierane są lub mogą być zbierane dane dotyczące użytkowników takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas przebywania na stronie, dane systemowe. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics lub system Web Beacon i prawdopodobnie są też zapisywane w tzw. logach serwera.

Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne cookies, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki;
 • stałe cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do ich usunięcia.

Usługodawca zastrzega, iż w niektórych sytuacjach mogą być stosowane cookies podmiotów trzecich/zewnętrznych, które są plikami umieszczanymi bądź zarządzanymi przez zewnętrzne podmioty niezależne od Usługodawcy.

Usługodawca korzysta lub zastrzega sobie prawo do korzystania w przyszłości z rodzajów plików cookies takich jak:

 • niezbędne pliki cookies, która pozwalają użytkownikom poruszać się po stronie Usługodawcy i korzystać z jej funkcji (bez tych plików strona może nie wyświetlać się poprawnie);
 • wydajnościowe cookies, które gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownik używa strony;
 • funkcjonalne pliki cookies, które zapamiętują wybory użytkowników, zmiany ustawień;
 • reklamowe pliki cookies, które rejestrują wizytę użytkownika na stronie internetowej Usługodawcy, odwiedzone strony i podstrony, otworzone linki, zapamiętują inne odwiedzane przez użytkownika strony internetowe (pozyskane informacje mogą służyć celom marketingowym i mogą być udostępniane osobom trzecim).

Informacje zebrane przez pliki cookies wszelkiego rodzaju, Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści w celach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub bezpieczeństwa strony internetowej Usługodawcy, konfiguracji strony, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, monitorowania stanu sesji, analiz, statystyk, czy monitorowania liczby wyświetleń na stronie, w tym w zakresie wymaganym przez podmioty zewnętrzne zapewniające hosting lub inną obsługę strony internetowej Usługodawcy.

 • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Usługodawca informuje, iż media społecznościowe podmiotów trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, podczas wizyty na naszej stronie lub korzystania z odnośników, których ikony znajdują się na stronie. Usługodawca korzysta z wtyczek mediów społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • INFORMACJE OGÓLNE

Agape, jako administrator danych osobowych, zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane należyte wykonywanie ich praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca informuje, iż w związku z prowadzoną działalnością pozyskuje lub może mieć sposobność pozyskania danych należących do:

 • osób odwiedzających stronę internetową Usługodawcy;
 • klientów Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych lub handlowych;
 • przedstawicieli, pracowników lub osób kontaktowych w/w osób;
 • użytkowników serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube;
 • osób korzystających z seminariów, kursów, szkoleń zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line;
 • osób w stosunku do których Usługodawca jest stroną postępowania lub podmiotem roszczenia – także oni dla niego, niezależnie od fazy postępowania;
 • pozostałych wyżej niewymienionych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Usługodawcy.
 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Usługodawca przetwarza lub w zależności od podjętych działań i profilu wykonywanej usługi będzie przetwarzał dane osobowe (uwzględniając w ramach powyższego, iż poniżej wskazane cele dotyczą działalności Usługodawcy lub współpracujących z nim partnerów czy podmiotów zewnętrznych) w następujących celach/prawnie uzasadnionych interesach:

 • zachowania należytego funkcjonowania strony internetowej Usługodawcy, w tym w szczególności jej właściwej konfiguracji, zapewnienia bezpieczeństwa i niezakłóconego działania, analiz, statystyk czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych (rodz. D);
 • prowadzenia działalności komercyjnej, prawnej, doradztwa biznesowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub innego doradztwa na rzecz klienta zgodnego z przedmiotem działalności Usługodawcy w ramach zawartej umowy i w celu jej wykonania czyli wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO lub w celu jej zawarcia, w tym działania PR i MK czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych (rodz. C).
 • prowadzenia korespondencji, kontaktu, wysyłania ofert lub zapytań ofertowych lub informowania o działalności czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych (rodz. A);
 • dokonywania rozliczeń lub przechowywania dokumentacji rachunkowej lub księgowej czyli obowiązek prawny (powszechnie obowiązujące przepisy prawa) realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia ROD, rodzaj danych (rodz. B).;
 • prowadzenia innych nie wymienionych powyżej działań marketingowych lub reklamowych w tym informowania o świadczonych usługach, eventach, szkoleniach MK czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych (rodz. A);
 • podejmowania aktywności na profilach społecznościowych lub komunikatorach w tym aktywności w ramach profilu firmowego Usługodawcy i informacji o jego bieżącej działalności czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych wynika z charakteru profilu użytkownika i polityki danego portalu;
 • realizacji roszczeń lub ochrony praw czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, rodzaj danych (rodz. C).
 • ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca informuje, iż wszelkie dane osobowe co do zasady uzyskuje bezpośrednio od osób mu je przekazujących. W wyjątkowych przypadkach od przedstawicieli, pracowników lub osób kontaktowych w/w osób lub ze źródeł publicznie dostępnych.

 • RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w zależności od charakteru wykonywanej czynności lub usługi obejmują:

 1. imię, nazwisko, adres e-mail lub stacjonarny adres korespondencyjny, numer telefonu;
 2. imię, nazwisko, stacjonarny adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numery ewidencyjne takie jak NIP,REGON;
 3. imię, nazwisko, stacjonarny adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numery ewidencyjne takie jak NIP, PESEL, REGON, serię i numer dokumentu tożsamości, stan cywilny.
 4. adres IP użytkownika strony internetowej Usługodawcy, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego lub tzw. log czyli rejestr zdarzeń użytkownika zapisany na serwerze.
 • DOBROWOLNOŚĆ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych, co do zasady jest dobrowolne, chyba że jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę, a brak zgody, w szczególności dotyczący danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby lub identyfikację pośrednią np. oznaczenie nieruchomości spowoduje niemożność świadczenia lub rażące utrudnienia po stronie Usługodawcy.

 • OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

W odniesieniu do okresu przetwarzania danych, Usługodawca wskazuje, że dane przetwarzane:

 • na potrzeby zawarcia lub realizacji umowy z Usługodawcą przetwarzane są do dnia jej wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania;
 • na zasadzie zgody, przetwarzane są do chwili jej wycofania, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • w ramach sytuacji, w których Usługodawca jest stroną postępowania lub podmiotem roszczenia lub dochodzi swoich praw od osób których dane przetwarza- niezależnie od fazy czy etapu takiego postępowania – dane mogą być przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania lub wyegzekwowania należnego roszczenia;
 • dane przetwarzane w ramach obowiązków wynikających z przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są w okresie wynikającym z ustaw i regulacji szczególnych wprowadzających taki obowiązek.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca jest uprawniony do przekazywania danych osób, wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, współpracującym z nim partnerom czy podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi z branży komercyjnej, prawnej, podatkowo-księgowej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub innego doradztwa na rzecz klienta, dostawcom usług technicznych lub administratorom serwisów internetowych i specjalistom z branży IT, firmom marketingowym i reklamowym, firmom świadczącym usługi pocztowe i doręczania przesyłek. A ponadto organom administracji publicznej lub funkcjonariusz publicznym, jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność lub przekazanie takie wynika wprost z obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 • INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ I PROFILOWANIU

Usługodawca, oświadcza, iż nie będzie przekazywał danych osobowych, o których mowa w niniejsze Polityce prywatności do tzw. Państw Trzecich, czyli krajów spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych mających siedzibę poza EOG .

Usługodawca nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Wskazanym osobom, których dane pozyskał Usługodawca, przysługuje uprawnienie do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec profilowania;
 • żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.;
 • wycofania swojej zgody w każdej chwili, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody.
 • PROCEDURA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Podmioty, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę, realizują wszelkie prawa dotyczące ich danych drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail przesłany na adres: agape@agapefinanse.pl. W korespondencji (zgłoszeniu, żądaniu, zapytaniu) należy wskazać: nazwisko, imię osoby której zgłoszenie dotyczy lub osoby zgłaszającej jeśli zgłoszenia dokonuje się w cudzym imieniu (w takim przypadku należy dołączyć dokument uprawniający do reprezentacji), zwięzły opis problematycznej kwestii wraz z wyraźnym wyartykułowaniem, czego podmiot zgłaszający się domaga i jakie rozwiązanie uważa za najbardziej satysfakcjonujące w jego przypadku. Usługodawca udzieli podmiotowi niezbędnych informacji o działaniach w zakresie jego danych osobowych w terminie wskazanym w odpowiedzi na przesłaną korespondencję, dokładając wszelkich starań aby termin ten nie przekroczył miesiąca lub w sprawach oczywiście bezzasadnych udzieli informacji o odmowie realizacji zgłoszenia, żądania, lub braku odpowiedzi na zapytanie wraz z podaniem przyczyny.

 • ORGAN NADZORCZY – PREZES UODO

Usługodawca informuje, iż każdemu, kto uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź w jakikolwiek inny sposób kwestionuje działania Usługodawcy, w tym realizację zgłoszeń, żądań lub zapytań, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IV. NOTA PRAWNA

 • OGRANICZENIA

Strona internetowa Usługodawcy została stworzona wyłącznie w celu informacyjnym. Zgodnie z intencją Usługodawcy a zarazem z celem przekazywanych na stronie informacji, nie stanowią one świadczenia porad, w szczególności doradztwa usługowego, porady prawnej lub innych usług prawnych, doradztwa podatkowego, księgowego.

 • KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH

Strona internetowa Usługodawcy stanowi wyłączną własność Usługodawcy lub osób, którym Usługodawca udzielił stosownej licencji albo zezwolenia do korzystania zgodnie z ich zakresem. Wszelkie materiały użyte na stronie internetowej, w szczególności filmy czy zdjęcia mogą stanowić utwór w rozumieniu art.2 Ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować, nie odtwarzać, nie sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób nie eksploatować w jakimkolwiek komercyjnym lub prywatnym celu strony internetowej Usługodawcy lub jej podstron czy fragmentów lub znajdujących się na nich materiałów audiowizualnych, w szczególności: obrazów, zdjęć, filmów, artykułów czy innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i ustalenia z nim zakresu oraz wysokości wynagrodzenia za korzystanie z w/w materiałów. W razie nieuprawnionego działania Usługodawca ma prawo do dochodzenia przewidzianych prawem roszczeń, w tym odszkodowania za spowodowane straty i utracone korzyści, kosztów obsługi prawnej i innych związanych z celowym dochodzeniem swoich praw.

 • INFORMACJE KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności, reguluje zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://agapefinanse.pl, wszelkich podstron oraz treści audiowizualnych, w tym obrazów i filmów oraz innych treści tam zamieszczonych.

Ponadto spełnia obowiązki wprowadzone przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności a także czyni zadość innym wymogom informacyjnym m.in. w zakresie informacji użytkownika o zasadach funkcjonowania strony, w tym w szczególności o polityce stosowanej do plików cookies.

Użyte w niniejszej Polityce prywatności terminy mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca, Agape: Agape Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu (43-384) przy ul. Słonecznej 626, KRS: 0000388281;
 • Email: agape@agapefinanse.pl;
 • Strona internetowa Usługodawcy: strona internetowa dostępna pod adresem https://agapefinanse.pl, odpowiednio jej podstrony lub fragmenty oraz prezentowane tam treści słowne lub graficzne;
 • Rozporządzenie RODO, RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Usługodawca dokonuje aktualizacji przedstawionej powyżej Polityki prywatności, przy czym obecna jej wersja obowiązuje od dnia 01 czerwca 2021 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: agape@agapefinanse.pl